Femmis kommentar till Tidöavtalet

I det så kallade Tidöavtalet presenterar M, KD, L och SD sin överenskommelse för den kommande mandatperioden. Avtalet innehåller sju stora samarbetsprojekt på områdena kriminalitet, migration och integration, klimat och energi, sjukvård, skola, ekonomi samt stärkta fri- och rättigheter.

Femmis har gått igenom avtalet i syfte att se om själva avtalet 1) innehåller något som väsentligt påverkar oss frivilligt ensamstående och 2) vad det kan innebära för de frågor föreningen ska driva opinion kring enligt vårt idéprogram.

Vår slutsats efter att ha läst avtalet är att det inte innehåller förslag som specifikt rör våra medlemmar. Förslagen som presenteras i avtalet är av övergripande karaktär och vi fortsätter nu bevaka våra frågor genom att följa motioner, budget och andra förslag som läggs fram under mandatperioden. Femmis kommer att fortsätta bedriva påverkansarbete för att normalisera Femmis-familjen, säkerställa likvärdiga ekonomiska och juridiska förutsättningar samt likvärdiga förutsättningar till vård för frivilligt ensamstående runt om i landet.

Här följer de förslag som vi bedömer kan få konsekvenser för de frågor Femmis driver i enlighet med vårt idéprogram.

Hälso- och sjukvården

Ur Femmis medlemmars perspektiv kan det vara positivt med en nationell vårdförmedling i statlig regi där patienter, som fått en medicinisk bedömning och väntar på vård, enligt förslaget ska kunna välja att få behandlingen eller operationen utförd på annat håll i landet om man så vill. Femmis skulle dock ännu hellre se satsningar på att korta köerna i regionerna för att undvika behov av att resa långt för vård flera gånger per månad vilket kan vara aktuellt under en fertilitetsbehandling.

Vi ser en möjlig risk med ett ersättningssystem baserat på prestation eftersom regionerna då kan lockas att prioritera ”enkel” vård för att snabbt kapa köerna, vilket skulle kunna leda till att fertilitsvård nedprioriteras. Även den utredning om eventuellt statligt övertagande av vården som planeras, skulle kunna ta fokus från att faktiskt arbeta med att korta vårdköerna. 

Vi ser positivt på att förlossningsvården ska prioriteras med ökad tillgänglighet och minskade regionala skillnader som mål.

Ökad tillgänglighet till sjukvård i landsbygd och glesbygd kan vara positivt för Femmis medlemmar som bor utanför städerna, det återstår att se vilken typ av vård detta innebär och vad det får för konsekvenser för Femmis medlemmar.

Tillväxt och hushållsekonomi

Här finns förslag om fler verktyg och utrymme för flexibilitet för att kombinera ett högt arbetsmarknadsdeltagande med familjeliv, detta skulle kunna vara positivt för Femmis medlemmar beroende på vilka konkreta åtgärder som presenteras. Vi fortsätter följa utvecklingen.

Slutligen finns ett förslag om att åtgärder för att minska barns utsatthet ska tas fram, bland annat genom att värna barns fritidsaktiviteter genom införandet av ett fritidskort. Detta skulle också kunna vara till nytta för Femmis medlemmar beroende på hur det genomförs.

Slutsats

Vår slutsats är att det i Tidöavtalet finns förslag som skulle kunna komma våra medlemmar till gagn. Samtidigt finns det många frågor som är viktiga för våra medlemmar som inte omfattas av avtalet. Det handlar till exempel om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, moderniseringen av föräldraförsäkringen med möjlighet att överlåta föräldradagar till närstående och specifika åtgärder i vården som är viktiga för våra medlemmar när det handlar om att korta köerna till assisterad befruktning och att säkerställa en likvärdig fertilitetsvård över hela landet.

Vi fortsätter följa regeringens och riksdagens arbete och de konkreta åtgärdsförslag som presenteras inom de områden som är relevanta för Femmis.

Related Articles