Värdegrund

Femmis är en ideell, medlemsstyrd, religiöst och partipolitiskt obunden förening för dig som funderar på, försöker bli eller är frivilligt ensamstående förälder genom assisterad befruktning med hjälp av könsceller/embryon tillhandahållna av klinik eller spermabank. Vi förenas av vår längtan efter och kärleken till våra barn, och att vi väljer att bli föräldrar på egen hand.

Femmis är även till för barnen som får ett eget sammanhang med andra barn som också tillkommit genom donation. Här kan de känna samhörighet och trygghet i att det finns många fler barn som tillkommit genom donation med en frivilligt ensamstående förälder.

Inom Femmis tror vi på att mångfald berikar. Det betyder att vi välkomnar alla inom vår målgrupp till vår förening. Vi är inkluderande och bemöter varandra respektfullt och med öppet sinne. Tillsammans skapar vi en trygg miljö med nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkningar.

Femmis verkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för frivilligt ensamstående föräldrar genom donation. Vi arbetar för att vidga normer kring föräldraskap och göra vårt sätt att bilda familj synligt i samhället. I det arbetet krokar vi ibland arm med andra aktörer som arbetar för samma sak.

Femmis som förening ska vara varaktig . Det betyder att vi vill vara en förening genom hela föräldraskapet – från funderare till föräldrar med vuxna barn – samt att vi arbetar långsiktigt med de frågor vi medlemmar prioriterar och eftersträvar en aktiv dialog om dessa.

Välkommen som Femmis!

Fördjupning och förklaring till värdegrunden

Femmis värdegrund innehåller de grundläggande värderingar som medlemmarna tycker är viktigast för föreningen. Dessa ligger till grund för hur vi förhåller oss till varandra, hur vi agerar inom föreningen och hur vi som förening förmedlar oss utåt i samhället.

Femmis verkar för att vårt sätt att bilda familj ska bli mer synligt i samhället, att våra frågor och behov ska mötas i vård, skola, omsorg och andra sammanhang som är viktiga för en familj eller de som funderar på eller försöker bli föräldrar. Femmis är en ideell, medlemsstyrd förening och det är vi medlemmar som tillsammans gör föreningen till vad den är. Det betyder att det är vi medlemmar som tillsammans kan agera och lyfta frågor och behov. Vi eftersträvar därför en aktiv dialog mellan medlemmar och styrelse. Det kan ske på årsmötet där alla medlemmar bjuds in och har möjlighet att ge förslag till föreningen. Men även under resten av året kan medlemmar givetvis kontakta styrelsen för att lyfta aktuella frågor som föreningen kan samlas kring och arbeta vidare med för att skapa nya lösningar och möjligheter.

Att mötas inom Femmis ska vara positivt för varje medlem! Inom Femmis finns medlemmar med olika bakgrund, förutsättningar och erfarenheter. Därför är det viktigt att alla vi medlemmar aktivt jobbar för att skapa en inkluderande och välkomnande plats. Detta är viktigt i varje sammanhang där vi möts; vid lokala träffar, på sommarläger och andra tillfällen då vi möts inom föreningen.

Inom Femmis har vi nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkningar (som exempel kan nämnas de grunder för diskriminering som regleras enligt lag på svenska arbetsplatser: etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder, könsidentitet och könsuttryck) och vi agerar konstruktivt om det uppstår konflikter. Vi pratar med varandra, inte om varandra. Vi vet att vi inte alltid tycker lika och det är helt okej. Vårt förhållningssätt är att alltid vara respektfulla mot varandra.

Eftersom vi inom Femmis möts med olika bakgrunder, kan det hända att vi uttrycker oss på ett sätt som kan uppfattas som värderande eller dömande av någon annan. I föreningen är vi måna om att påtala sådana situationer för att skapa medvetenhet om och förståelse för vad som kan uppfattas som exkluderande eller kränkande. Vi vet t ex att man pga sin etnicitet, sexuella läggning, religionstillhörighet, eventuella funktionsnedsättning eller om man har en normbrytande livsstil kan känna sig ifrågasatt. Så ska det inte vara inom Femmis. Om sådana situationer ändå uppstår ska alla medlemmar känna sig trygga i att vi lyfter detta och tillsammans agerar för att undvika att det händer igen.

Inom Femmis möter vi varandra med ett öppet sinne för att alla ska kunna vara sig själva. Tillsammans skapar vi ett positivt och tryggt sammanhang för oss själva och våra barn där vi kan vidga normer kring föräldraskap och synliggöra vårt sätt att bilda familj i samhället.

Våra kärnvärden

Inkluderande: Vi välkomnar alla frivilligt ensamstående som har fått, eller önskar få, barn genom assisterad befruktning med hjälp av könsceller/embryon tillhandahållna av klinik eller spermabank.

Vi har alla olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar. Genom att möta varandra med nyfikenhet och öppet sinne skapar vi en plats där alla kan känna sig inkluderade och trygga. Att mötas inom Femmis ska vara positivt för varje medlem.

Respektfulla: Vi respekterar varandras olikheter och möter varandra med hänsyn och omtanke. Inom Femmis pratar vi med varandra, inte om varandra. Vi vet att vi inte alltid tycker lika och det är helt okej. Uppstår det konflikter tar vi gemensamt ansvar för att lösa dessa på ett respektfullt och konstruktivt sätt.

Varaktiga: Vi vill vara en varaktig förening. Med det menar vi att vi är till för frivilligt ensamstående föräldrar i alla faser av föräldraskapet. Men också att vi genom en aktiv dialog mellan oss medlemmar och med styrelsen långsiktigt driver de frågor som vi medlemmar prioriterar.


Vi stöder Femmis